Visie

 

Onze visie op kwaliteitsvol onderwijs

 

Als school willen we kwaliteitsvol onderwijs organiseren dat leerlingen maximale ontplooiingskansen biedt. Daarbij willen we rekening houden met de individuele verschillen tussen de leerlingen.

Ieder individu is uniek en heeft eigen talenten, mogelijkheden en behoeften.

Individuele verschillen brengen uitdagingen met zich mee waarbij de onderwijspraktijk niet altijd een voldoende antwoord biedt. Met co-teaching willen we hierop een antwoord proberen te bieden.

Co-teaching betekent dat er met twee leerkrachten per klas gewerkt wordt:

 1. een leerkracht geeft les en de andere observeert en begeleidt de leerlingen.
 2. Of de groep wordt in twee gedeeld en krijgt afzonderlijk les volgens de noden:
  • Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden hierdoor geprikkeld;
  • Leerlingen die meer inoefening nodig hebben, worden extra ondersteund.

Belangrijk is interactie met de leerlingen en dat zo de taalvaardigheid gestimuleerd wordt.

Bij co-teaching is het contact tussen leerkracht en leerling individueler en daardoor persoonlijker, er is ook meer interactie tussen leerlingen en leerkrachten onderling.

Onze pijlers: 

Respect

We willen werken aan een ‘open ingesteldheid’ waardoor we elke leerling zo goed mogelijk leren kennen d.w.z. we streven ernaar een zo –volledig- mogelijk beeld te krijgen van elke leerling die ons is toevertrouwd:

 1. We staan open voor mekaar.
 2. Wij aanvaarden en respecteren mekaar. Vanuit een vertrouwensrelatie durven we ook conflicten aan. Wij willen tussen de kinderen staan omdat we geloven dat we zo bouwen aan een vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en het kind. Op deze manier krijgen we echt voeling met wat bij de kinderen leeft.
 3. We durven het aan naar de kinderen te luisteren. Hun bemerkingen worden ernstig genomen. Ze mogen zeggen wat ze te zeggen hebben op respectvolle manier en we durven hun kritiek ernstig nemen. We zullen hen ook leren hoe je op een opbouwende manier leert ‘durven te spreken’ en hoe zij actief kunnen deelnemen aan overleg. Wij bespreken met hen de regels die op school gesteld worden en durven die ook bevragen, kritisch bekijken.
 4. De voorstellen van de leerlingen van de KAR (Kinder Advies Raad) worden indien mogelijk uitgevoerd.
  Tijdens de lessen van WO (mens en maatschappij) proberen we ook altijd deze pijler mee te nemen.

Bij de kleuters wordt er vooral gewerkt met CAS en Lisa om hier actief met de kinderen op in te spelen. Bij conflicten tussen kleuters worden er in de hele kleuterblok dezelfde maatregelen toegepast, zoals de rode (time out) stoel, gebruik van het stopwoord (‘stop’ zeggen), als dit niet lukt, naar de juf gaan.

Sinds schooljaar 2020-2021 werken we in de lagere school met de methode Kwink. Elke 2 weken werken we in de hele school rond dezelfde vaardigheden in de klassen. De vaardigheden waarrond we werken worden dan ook opgehangen in
de gangen zodat we de leerlingen hier nog bewuster van willen maken.
Bij het begin van elk schooljaar ontvangt elke leerkracht de jaarplanning van Kwink.

 

Samenwerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen van elke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zijn welkom en gelijkwaardig bij ons.
Wij besteden veel aandacht aan gemeenschappelijke waarden en normen en het respecteren daarvan.
We vinden het heel belangrijk dat elk kind zich zo snel mogelijk thuis voelt op onze
school:

 1. Elke nieuwe leerling krijgt een buddy die het kind gedurende de eerste
  dagen constant wegwijs maakt in ons schoolse doolhof.
 2. Samenwerken binnen eenzelfde graad: zoals project muzische vorming in de
  derde graad, maar ook samenwerken tussen de verschillende graden: leesniveaus, 6 de jaars
  gaan voorlezen bij de kleuters, 6 de leerjaar en 1 ste leerjaar samen lezen, …
 3. In de kleuterklassen worden er meermaals klas overschrijdend gewerkt bij
  knutselactiviteiten, poppenkast, ...
 4. We gaan zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan met:
   
  • De stad Lommel zoals huiswerkbegeleiding
  • Rode Kruis
  • Auxilia
  • De Kievit
  • Dagcentrum De Teuten
  • Bibliotheek
  • Samenwerkingsverbanden met ouders
  • Hoevezavel
  • Externe partners zoals logo, therapeuten, …
  • Good planet
  • Natuurpunt
  • Isis
  • De voorzorg
  • X plus
  • Politie (brigadiers, verkeerspark)

 

Leerplezier

Aandacht wordt besteed aan het concrete, dat wat uit de dagdagelijkse werkelijkheid van het kind komt. Wij leren kinderen leerstof te verwerken op zeer variërende wijze. Wij willen kinderen veel kansen geven om zelf te ontdekken, zelf te experimenteren, relaties en verbanden op te zoeken… Wij willen dankbaar gebruik maken van de fantasie en de creativiteit die elk kind in zich draagt.

 1. We proberen geregeld uitstappen te voorzien zodat het niet enkel theoretisch blijft maar de kinderen de theorie ook kunnen toetsen aan de werkelijkheid. Wij wensen dat die bovengenoemde aspecten mogen blijven ontwikkelen… een gezond evenwicht tussen verstand en ziel.
 2. Wij willen kinderen kansen geven om in contact te komen met hedendaagse ontwikkelingen in de techniek (gebruik van de techniekmobiel, lego dozen) e.a., bijvoorbeeld werken met computers (chromebooks) ervaringsgerichte aanpak vooral bij technologische opvoeding.
 3. We toetsen de kennis in theorie zoveel mogelijk aan de realiteit door waarneming ter plaatse en uitstappen te organiseren.
 4. Wij willen kinderen zo breed mogelijk opvoeden door hen ook in contact te brengen met andere levenswijzen, andere talen, andere culturen. Dit gebeurt dan ook meermaals tijdens de meerdaagse extra muros uitstappen zoals ruimtekamp (3 de graad), Bokrijkklassen (2 de graad)
 5. Anderzijds beseffen we ook dat de taalvaardigheid een van de belangrijkste maatstaven is voor een kansrijke studieloopbaanontwikkeling. Vanaf de peuterklas is het taalvaardigheidsonderricht dan ook een prioriteit.

Co-teaching biedt ook vele voordelen om het leerplezier bij de leerlingen te verhogen. 2 Leerkrachten kunnen sneller differentiëren als ze met 2 voor de klas staan. Er zijn meer uitdagingen voor de leerlingen, we kunnen zowel de sterkere als de zwakkere leerlingen sneller aanspreken. Ook worden er sneller wisselende werkvormen gebruikt. Co-teaching zorgt ervoor dat leerlingen sneller leren omdat er twee leerkrachten zijn die hen ondersteunen. Vragen worden sneller beantwoord en er is meer interactie en ruimte voor individuele begeleiding.

 

Overbrengen van de visie naar onze ouders. Elke maand verschijnt ons krantje ‘het wegwijzertje’. Hierin staan een aantal
artikeltjes over de verschillende activiteiten die aan bod zijn gekomen op school. Hierin vinden de ouders ook de maandkalender terug.
De tekstjes die hierin verschijnen staan ook geordend onder onze 3 pijlers:

 • respect
 • leerplezier
 • samenwerken

Zo kunnen de ouders ervaren dat de activiteiten altijd gekoppeld zijn aan één of meerdere van onze pijlers.

Op het secretariaat staat een wegwijzer waar onze 3 pijlers (wegwijzers) op
staan:
 

Pijlers van XCLWegwijs

 

 

Terug naar homepagina

 

XCL Wegwijs